Автор:

Светослав Еленков

Икономика, общество, осъзнати решения

Ситуацията с извънредните мерки поради карантината, промените в начина на живот и темите в социалните мрежи, са възможност да си припомним защо е важно да бъдем отговорни и осъзнати в действията и бездействията си. 

Целите на статията са да обърне внимание на:

  • Важността на това да имаме общи цели и ценности,
  • важността на икономически осъзнатото поведение – онова поведение на личността, което се отразява положително на обществото и на икономиката. Поведение, при което ще има условия за балансирано и устойчиво развитие на Личността, Обществото и Икономиката. 

Отговорността и осъзнатите ни действия, времето инвестирано в това да учим и да се развиваме са задължително условие за пълноценен живот. 

Обществото, накратко, е група хора живеещи в общност и зависещи едни от други – по собствено желание или поради обстоятелства. 

Уикипедия предлага следното определение:
Обществото е голяма група от хора[1], общност в трайно социално взаимодействие, споделяща една и съща географска или социална територия, подчинена на един и същ политически авторитет и доминиращи културни очаквания. Понякога се разбира и обществото в света, „глобалното общество“ като цяло.”

Икономика – системата създадена от обществото, с цел да осигури по-добри и устойчиви условия за живот на цялото общество.  

Смисълът човечеството да създава общества и икономически системи е точно това – подобряване условията на живот, чрез задружни усилия и общи цели. 

Така са се появили технологиите, пазарите, парите, финансовите и социалните системи, държавите, наднационалните организации като ООН, ЕС и други. 

Всички те са създадени с цел подобряване на условията на живот, чрез общи цели и ценности, и организиране на действията в ясна посока. 

Извадка от уикипедия за смисъла и целите на ООН:
“Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни–членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.”

“Организация, която да съблюдава за мира и разбирателството между отделните народи и гарантира международната стабилност, е основна стъпка към осуетяването на сблъсъци на расова, етническа или държавна основа и по този начин предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. Последиците от двете световни войни пораждат желание у народите да предпазят бъдещите поколения от бедствията им.“

Именно в това се крие важността на ООН за историята на човечеството – да противостои на агресията, да установи приятелски отношения между нациите и да поддържа мира и сигурността на Земята.”

Обратното действие на обединението е Сепаратизма

Сепаратизъм (от лат. separatio, разделям) е термин, описващ настроение, действие или движение за отделяне на дадена група хора от по-голяма обществена единица. 

Дори горния кратък текст за целите на ООН дава ясна представа за важността на ОБЕДИНЕНИЕТО в общи цели и ценности, като човешкия живот и бъдещето на поколенията! 

Хората са различни и в това е красотата на света, но в нашия начин на мислене и на живот има нещо по което отделни хора в обществото си приличат.

Всички мислещи за бъдещето хора оценяват човешкия живот, природата и природните ресурси. 

Всеки мислещ, разумен човек е достигнал и до извода, че хората НЕ се раждат научени – личността се формира от семейната среда, от образованието, обществото. 

Редът трябва да е точно този – семейство, образование, среда (общество).

Когато в една общност има неудовлетворителни процеси, значи някъде, нещо се пропуква. 

За да има голямо разделение, липса на общи цели и ценности, значи “обществото” е разделено. 

Обществото НЕ е нещо имагинерно и неопределимо – то е сбор от семейства и личности. 

Логично изглежда пропукването да идва от семействата – основната градивна единица на обществото. 

Обществото се формира от семействата.
Семействата от личността.
Личността от своите знания, убеждения, разбирания и ценности. 

Кръговрат! Обществото формира личността – личността формира Обществото! 

И единствения начин за масова промяна е образованието. 
Формално чрез образователната система и неформално, чрез личен пример, чрез граждански организации и действия на отделните членове, трябва да се действа в посока търсене отново на общи цели и ценности, които да създадат дългосрочни условия за по-добър живот на общността.

И първата обща ценност е ясна – ОБРАЗОВАНИЕТО. 

Това е начина да върнем обединението на мода – като се учим един друг защо образованието и обединението са толкова важни и как да постигнем ОБЕДИНЕНИЕ.  

ИКОНОМИКА
Накратко – икономиката е система от правила, институции и икономически агенти, които участват в процеса на създаване, обмяната и разпределението на обществените блага – природните и създадените от хората в общността. 

Най – силно влияние върху икономическата система оказват икономическите агенти вземащи решения за управлението на паричните потоци и създаването на правилата – това са собствениците на бизнес (на капитал) и политиците. 

Но… Винаги има едно НО. 
Хората са тези, които работят в компаниите. Хората са тези, които избират политиците – поне в обществата с демократичен режим. 

Икономически осъзнато поведение е поведение, при което личността осъзнато взема решения кой има полза от нейните действия и бездействия. 

Това трябва да е част от образованието – да се научим как да избираме работодатели с ценности и кауза, чиито бизнес развива обществото, които създават добавена стойност, и които инвестират в служителите си. Работодатели, които спазват законите и правилата, защото това е в тяхната ценностна система, а не защото “държавата” ще ги накаже, ако ги хване. Правилата са обществен договор.

Част от образованието трябва да е процеса по избор на управници – какви са системите за организиране на властта, как се избират личностите във властта – тези взимащи решения. 

Как да проследим резултата от тяхната работа?  

Как може да им търсим отговорност за решенията, за действията и бездействията? 

Как Обществото да упражни контрол върху правилата създадени от взимащите решения и важат ли за всички? 

Спазване на правилата – в здраво Общество това би било ценност – справедливост и правосъдие – важна система за всяко общество. 

И за да се радваме на всичко изброено, за смисъла от образованието и обединението, ни трябва здраве. 

Системата на здравеопазване е редно да има най- важната задача – да образова на тема здраве и превантивни мерки, преди да сме се разболели.

Болния човек харчи пари за лекарства – здравият за храна, пътувания, театър, книги. 

Кои сектори искаме да се развиват – фармацията или туризма? 

Три важни теми за всяка личност, за да има работеща икономика и общество:

  1. Образование.
  2. Правосъдие
  3. Здравеопазване

Икономически осъзнато поведение – поведение, при което осъзнато избираме къде и как  печелим парите си, къде и за какво ги харчим, за кого гласуваме.

С две думи – какво общество създаваме!

Целите на Прогресия.бг са чрез публикации, събития и продукти да се популяризират следните теми: 

  • Ценности
  • Личностно развитие
  • Активно гражданско общество

Може да ни подкрепите, като споделите статията с приятелите си.  

Най-четена:
По избор на редактора: